Bostäder till hemlösa

Antalet hemlösa ökar i Sverige. Bakomliggande orsaker är bostadsbrist och fattigdom. Allt fler kvinnor och människor med utländsk härkomst blir hemlösa. För att motverka trenden behöver vi dels bygga fler bostäder, men också använda oss av en ny bostadsledd strategi för att motverka hemlösheten.

Genom att bygga nya bostäder med god standard som samtidigt har låg hyra kan bostadsbristen avhjälpas. Med toaletter, tvättställ och blandare från gustavsberg kan bostädernas standard höjas. Med ökat bostadsbyggande samt mer forskning och kunskap kan vi skapa en positiv samhällsutveckling där alla hemlösa får bostad.

Forskning kring hemlöshet

En ny kunskapsöversikt om hemlöshet har gjorts av Marcus Knutagård som är lektor och arbetar vid Socialhögskolan i Lund. Han har arbetat tillsammans med Arne Kristiansen som är docent i socialt arbete vid samma institution. Forskarna redogör i sitt arbete för orsaken till hemlöshet, dess utveckling, omfattning och konsekvenser. Det finns dock fortfarande flera kunskapsluckor inom området, som forskning som sker ur ett barnperspektiv.

I Malmö och Göteborg har nya kommunala riktlinjer tagits fram, vilka innebär att strukturellt hemlösa hushåll nödprövas varje vecka. Hemlösa barn kan drabbas av följder som ännu är okända och det är därför viktigt att utföra mer forskning på området. En bra kunskapsöversikt är nödvändig för att förhindra att människor blir hemlösa och det krävs också långsiktiga lösningar. Modellen “bostad först” är en vanlig företeelse i USA och har under senare år även nått stor uppmärksamhet i Sverige. Idén är att hemlösa personer direkt ska erbjudas en egen, permanent bostad. Det ställs inga krav på att den hemlösa personen först ska genomgå någon psykiatrisk behandling eller vara drogfri. I samband med boendet erbjuds personen stöd och behandling som hen har rätt att tacka nej till. Genom att erbjuda bostäder med god standard och trygghet som hålls isär från den övriga behandlingen har man i flera svenska kommuner kunnat uppnå ett kostnadseffektivt, beprövat och framgångsrikt sätt att arbeta mot hemlöshet.